ISO 9001:2008 - Систем за управување со квалитет

Цел на ISO 9001:2008 е обезбедување на квалитет на работните процеси, производи и услугите кои ги извршува една организација.
ISO 9001:2008 е процесен модел, кој ја дефинира организираноста како успешна преку:

 • Определување на Политиката за квалитет
 • Дефинирање на одговорности и овластувања во Организацијата
 • Дефинирање на Цели за квалитет
 • Планирање и обезбедување на ресурси
 • Реализирање на барањата на Купувачот
 • Мерење, анализа и подобрување на производот/услугата.

За конкурентноста на домашниот и меѓународниот пазар не е доволен само квалитет, потребен е меѓународно признат доказ за квалитет како што е сертификатот за ISO 9001:2008.

Управувањето со квалитет е пред се НАЧИН НА РАЗМИСЛУВАЊЕ.

КОИ СЕ ПРИДОБИВКИТЕ ОД ВОВЕДУВАЊЕ НА СТАНДАРДОТ ISO 9001:2008

 • исполнување на барањата на Купувачот ;
 • ефикасно работење (загубите, неуспесите се сведуваат на минимум);
 • поголема одговорност и свест на вработените;
 • подобрување на статусот на фирмата;
 • вреднување и документирање на работните задачи;
 • способност за натпреват на иста основа со поголеми организации;
 • можност за освојување на нови пазари;
 • подобро искористување на времето и ресурсите;
 • подобра идентификација на производот или услугата;
 • зголемен профит;
 • континуирано унапредување на квалитетот и ефикасноста.

Една од главните предности на ISO 9001:2008 е неговата применливост на сите видови дејности. Развиен е со користење на осумте основни принципи за управување со квалитет. Осумте основни принципи создаваат цврсти темели кои Раководството ги препознава како алат за водење на успешен бизнис.
ISO 9001:2008 го истакнува управувањето со процесите, мерењата, постојаните подобрувања, достигнувањето на целите и зголемената вклученост на врвното Раководство.