Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Контрола на добавувачи - Second part Audit

SECOND PART AUDIT (Проверка преку друга страна - контрола на добавувачи) е метод на проверка во кој нарачателот и предметот на проверка несе од истиот работен систем. Изведувачот на проверката не е од деловниот систем на која и припаѓа предметот за проверка, но може да биде од деловниот систем на нарачателот.

Со други зборови, организацијата може да изврши сама, или да нарача проверка на својот добавувач, испорачател или било кој друг соработник од страна на независна организација. Проверката се однесува секогаш на исполнување на барањата и стандардите на нарачателот на проверката.

Second part audit како метод на проверка може многу успешно да се примени кај сите видови на деловно работење (на пример од страна наголемите ланци на супермаркети за проверка на своите добавувач). ISO 9001 не захтева од компаниите  да ги проверуваат своите добавувачи, меѓутоа проверката на некои добавувачи би била од голема крист, затоа што познаванје на јаките и слабите страни на добавувачите помага во идентификување на ризиците.