АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Услуги од областа на безбедност и здравје

Услуги од областа на безбедност и здравје

Како стручно оспособена организација со овласување да ги врши сите стручни работи од областа на безбедност и здравје ние ви ги нудиме следниве услуги:

1.       Обука на вработените за безбедност и здравје при работа;

2.      Изработка на проценка на ризик на работно место;

3.      Изработка концепт на изјава за безбедност;

4.      Мерење на микро климатски услови (температура, влажност, струење на воздух) и осветленост;

5.      Мерење на физички штетности (бучава и вибрации);                         

6.      Мерење на хемиски штетности (гасови (CO2, CO, O2, NOx, VOC, LEL и SO2)  и прашина;               

7.      Консултантски услуги како Стручно лице за безбедност и здравје при работа кое вклучува:

        -            советување на работодавачот за планирање, избор, купување и одржување

                     на средствата за работа,

        -            советување на работодавачот за опремување на работното место и

                     работната средина,

        -            вршење на внатрешен надзор над спроведувањето на мерките за безбедно

                     извршување на работата,

        -            изработка на упатства за безбедно извршување на работата,

        -            следење и анализа на повредите поврзани со работењето,

                     професионалните болести, идентификација на причините за истите

                     и подготовка на извештаи за работодавачот, заедно со сите предложени

                     безбедносни мерки

        -            следење на законските промени од областа на здравје и безбедност

        -            следење на промените во Организацијата