Лабораторија

АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Лабораторија

ЕУРОМАК-КОНТРОЛ располага со Хемиска и Еколошка лаборторија, во кои се вршат прецизни, навремени и комплетни лабораториски анализи, како и проценки на значајните влијанија врз животната средина која претставува превентивна мерка за заштита на животната средина. Испитувањата во нашите лаборатории се вршат согласно МКС - Стандарди, ISO Стандарди, ASTM Стандарди и EN Стандарди. 


Одделот Лабораторија на ЕМК  е акредитирана  лабораторија 

ЛТ  -024  за:

-земање на примероци од воздух  и вода, 

- теренски мерења и тестирања од областа на животната средина, и

-  безбедност и здравје при работа.