ISO 17020:1998 - Стандард за акредитација за инспекциски тела

ISO 17020:1998 е меѓународен стандард кој е изработен со намера докажување компетентност на телата кои вршат контрола (инспекција) а чие што работење е усогласено со барањата дефинирани во стандардот ISO 17020.

ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА ISO 17020

Контролните тела спроведуваат оценување за приватни клиенти, за своите матични организации и/или органи на управата со цел да обезбедат информации за заинтересираните страни а кои се однесуваат на усогласеност со прописи, стандарди или спецификации.

Стандардот ISO 17020 опфаќа:

 • Општи барања на стандардот;
 • Административни барања;
 • Барања за независност, доверливост, непристрасност и интегрираност;
 • Персонал, опрема и мерила;
 • Методи и постапки на контролирање;
 • Ракување со мостри и предмети кои се предмет на контрола;
 • Извештаи и сертификати од контрола
 • Поддоговарања;
 • Соработка со други контролни тела.

Стандардот ISO 17020 е наменет за контролни тела кои вршат испитување на:

 • Материјали;
 • Производи;
 • Инсталации;
 • Постројки;
 • Процеси;
 • Услуги

со цел утврдување на нивната усогласеност со барањата; издавање на извештај на клиентите за овие активности или на органите на управата.