HACCP - Систем за анализа на опасности и критични контролни точки

ОСНОВНИ НАЧЕЛА НА HACCP СИСТЕМОТ
Идентификација на потенцијалните опасности и спречување на нивната појава со цел заштита на потрошувачите од труење со храна.

Зошто HACCP?

 • Се фокусира на идентификација и превенција на опасностите;
 • Се базира на научни методи;
 • Овозможува поефективна и поефикасна работа;
 • Флексибилен систем. Лесно се прилагодува на напредувањето на опремата; подобрување на производствениот процес и технолошкиот развој;
 • Ги подобрува односите меѓу производителите на храна и инспекторите, како и меѓу производителите и купувачите/консументите;
 • Ја зголемува довербата меѓу производителите и трговците и потикнува трговија;
 • Ги намалува бариерите на меѓународната трговија;
 • Ја зголемува конкурентноста на компаниите на светскиот пазар
 • Лесно се интегрира со системите за управување со квалитет (ISO 9001) и системите за управување со животна средина (ISO 14001)

Историјат на HACCP системот

 • National Aeronautics and Space Administration (NASA) во соработка со Pilsbury Company во почетокот на 1960 год го креирале HACCP системот за потребите на Американската вселенска програма.
 • во текот на 80-тите години зема широк замав во САД
 • денес законска обврска во многу држави меѓу кои и во Македонија

Законска обврска во Македонија

 • 2002 год: Закон за безбедност на храната и на производите и матерјалите кои доаѓаат во контакт со храната (Сл.Весник бр.54/2002,член 26)
 • 2006 год: Правилник за санитарно хигиенските услови за производство на храна (Сл.Весник бр.32/2006)

HACCP Пристап
Секој чекор во текот на процесот е означен и критичните ситуации се предвидени. При секој чекор и секој процес сите одговорни лица знаат:

 • како да се контролира процесот?
 • кога да се стопира процесот?
 • кој може да одлучи за стопирање на процесот?
 • како да се манипулира со сомнителен производ?

После ваква ситуација менаџментот ги има сите релевантни информации за да може да одлучи што понатаму.

 • Што треба да се направи истата ситуација повторно да не се појави?
 • Дали сите одговорни лица реагираат како што е пропишано?
 • Кој е финалниот трошок?

Активности кои претходат на воспоставување на HACCP систем

 • Формирање на HACCP тим
 • Опис на производот
 • Опис на очекуваната употреба на производот
 • Креирање на Flow дијаграм кој го опишува процесот
 • Верификација на Flow дијаграм

Принципи на HACCP Систем - Барања за примена на HACCP системот

Принцип: 1 Спроведување на анализа на опасности
Принцип: 2 Одредување на ККТ - Критични Контролни Точки
Принцип: 3 Утврдување на критични граници
Принцип: 4 Утврдување на систем за вршење контрола на ККТ
Принцип: 5 Дефинирање корективни мерки
Принцип: 6 Утврдување постапка за верификација за функционирањето на HACCP системот
Принцип: 7 Утврдување документација за сите процедури и записи кои произлегуваат од овие принципи и нивната примена

КОИ СЕ ПРИДОБИВКИ ОД ВОВЕДУВАЊЕ НА HACCP СИСТЕМОТ

 • Еден задоволен купувач ве води кон друг;
 • Усогласеност со законот;
 • Добра репутација;
 • Зголемување на профитот;
 • ПовISOк морал на персоналот;
 • Подобра работна околина.

НЕГАТИВНИ ПОСЛЕДИЦИ ОД НЕВОВЕДУВАЊЕ НА HACCP СИСТЕМОТ

 • Труење со храна, а понекогаш и смрт;
 • Поплаки од клиентите;
 • Навала на штетници;
 • Затварање на производствени капацитети;
 • Реакции од страна на цивилно населени;
 • Нарушување на угледот;
 • Загуби на профит.

КОРИСНИ СТРАНИЦИ