Лабораторија

АНКЕТА

Кога планирате да започнете со транзиција на новата верзија на стандардот ISO 9000:2015?
Гласај
 
Листа анкети

Еуромак Контрол
Ул.Стогово бр.13А
1000 Скопје, Македонија

тел/факс: +389(2) 3124 322
mail@euromakkontrol.com


Хемиска Лабораторија

Хемиската  лабораторија во склоп на Еуромак-Контрол издава навремени, прецизни и комплетни лабораториски анализи на барање на нашите клиенти и за  истите издава докумени како Лабораториска анализа и Сертификат.

Во нејзините рамки се изведуваат лабораториски анализи на:

>Житарици и нивни производи;

>Овошје и зеленчук нивни  производи;

>Кондиторски производи;

>Шеќер од шеќерна репа;

>Мед;

>Масти и масла од растително и животинско потекло;

>Кујнска сол и сол за прехрамбена индустрија;

>Алкохолни и безалкохолни пијалоци;

>Нафта и течни нафтени производи;

>Премази;

>Предмети за општа употреба;

>Руди и нивни концентрати;

>Текстилни производи;

Лабораторијата на Еуромак-Контрол располага со современа опрема и апаратура со која работи високо стручен кадар.

Во извршувањето на лабораториските анализи нудиме:

>Сеопфатна и комплетна лабораториска анализа;

>Достапност за стручни консултации во врска со значењето на анализите, техничкиот дел на работата и толкувањето на резултатите;

>Постојана контрола на квалитетот со сериозен пристап кон работата и постојан мониторинг;

>Испраќање на анализите во најкус можен рок.

Со добиениот сертификат од Еуромак-Контрол Вие добивате документ кој го гарантира квалитетот на вашиот производ, во и надвор од границите на нашата држава.